Chrysler - 620AEF

Chrysler
Ceramic
-
620AEF
Chrysler Round Rib