Hyundai - Kia - 2440KE

Hyundai - Kia
Ceramic
2440KE
DAC Made in Korea