Nissan - 3J1(1218 JAPAN)

Nissan
Ceramic
3J1(1218 JAPAN)