Honda - AGM5 (100%)

Honda
Ceramic
-
AGM5 (100%)
OK18. Honda. 4 pipe manifold. 3 bolt flange. City