Honda - CIVIC EK8 1 sensor

Honda
Ceramic
CIVIC EK8 1 sensor